Yapı Kontrol Müdürlüğü

Burak UZUN
Yapı Kontrol Müdürü

İletişim:
+90 (216) 600 0600

Dahili:
3100

E-posta:
burakuzun@cekmekoy.bel.tr

Müdürlük E-posta:
yapikontrol@cekmekoy.bel.tr

  Müdürlüğün görevleri şunlardır:
            a) Kişilerin, resmi veya özel kurumların dilekçelerinin/yazılarının incelenerek dilekçelerine/yazılarına yanıt vermek.
            b) Çekmeköy sınırları içerisinde yasalara uygun inşaat yapılmasını sağlamak.
            c) İnşaatların yapı ruhsatı ve ekleri doğrultusunda arazide kontrolünün yapılarak gerekli vizelerinin verilmesine müteakip iş bitirme belgelerini düzenlemek.
            ç) Vizeleri düzenlenen inşaatların hak edişleri kontrol ederek ödenmesi için ilgili müdürlüğe göndermek.
            d) Hatalı hafriyat ve tehlikeli yapılarla ilgili olarak Mer-i Mevzuat hükümlerini İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile koordineli uygulamak.
            e)  Çekmeköy ilçesindeki tüm mahallelerde düzenli bir program dahilinde yapıların  kontrolünü yapmak.
            f) İnşaat safhasında temel, bodrum, zemin ve tüm normal kat beton numunelerinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan izin belgesine haiz laboratuarlarda kırılarak statik projedeki değerleri ile karşılaştırılıp uygunluğunu kontrol etmek.
            g) Su basman seviyesini geçen inşaatlara temel üstü vizesini vermek.
            ğ) İşbitirme öncesi, hazır olan binalarda Yalıtım İzini vermek. 
            h) İnşaatın onaylı projesine uygun tamamlanmasını sağlamak, kaçak ve projesine aykırı yapılarla ilgili 3194 sayılı İmar Kanunun 32. ve 42. Maddelerine göre gerekli yazışmaları ve uygulamaları yapmak, ayrıca aynı kanunun 39. Maddesine göre yıkılma tehlikesi olan yapılar ile ilgili yasal işlemleri ve gerekli uygulamaları yapmak.                                                                                                                                                                                                                             ı) 3194 sayılı yasanın 21. maddesine göre yapı izin belgesi alan ve 29.maddeye göre süresi içinde projesine uygun tamamlanarak,müracaatı yapılan binaların: Yasanın 30, Yönetmeliğin 14.07 maddelerine ve 4708 sayılı Yapı Denetim Kanununa göre Yapı Kullanma izin belgesi vermek.
            i) Onarım-iskele belgesi ve basit onarım izinlerini vermek.
            j) Denetim firmalarının ve denetim elemanlarının sicillerini tutmak ve Bakanlığa bildirmek.
            k) Denetim firmalarının tahakkuklarının hazırlanması, ödeme yapılması için Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne gönderilmesi ile 4708 sayılı Yasa ile ilgili tüm işlemleri yapmak.
            l) Müdürlükçe gerekli görünen hallerde bina kontürleri için zeminde ölçüm yapmak
            m) Kot kesit ve inşaat istikamet rölevesi düzenlemek 
            n) Mevcut binaların kontur gabarilerinin kontrolünü yapmak. 
            o)  Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile irtibatlı olarak Numarataj çalışmalarını yapmak. 
           ö) Sayısal halihazır haritaların ve sayısal kadastral Pafta bilgilerinin Kent Bilgi Sistemi ortamına aktarılmasını sağlamak.

            p) 5393 sayılı Kanun ve   diğer Mer’i Mevzuat hükümleriyle yüklenilen görevleri yerine getirmek.

            r)Bölgede denetim yapılması sırasında hazine arazisi veya belediye mülklerinin işgali tespiti halinde Zabıta ve Emlak İstimlak Müdürlüğüne bildirmek.

Güncelleme Tarihi : 17 Eylül 2020 Perşembe

Lütfen telefonunuzu dik konuma getirin.