Yazı İşleri Müdürlüğü

İkram YILMAZ
Yazı İşleri Müdürü

İletişim:
+90 (216) 600 0600

Dahili:
3200

E-posta:
ikramyilmaz@cekmekoy.bel.tr

Müdürlük E-posta:
yaziisleri@cekmekoy.bel.tr

Özgeçmiş

Özgeçmiş

    09.07.1974 Giresun/Şebinkarahisar doğumludur. 1994 Yılında Sarıyer Belediye Başkanlığında memuriyete başlamış, aynı Belediyede 1994-2000 Yılları arasında Yazı İşleri Müdürlüğü Ruhsat Büro Sorumlusu olarak görev yapmıştır.

  2000 Yılında Eminönü Belediye Başkanlığına nakil almış, bu Belediyede 2000-2003 Yılları arasında Emlak İstimlak Müdür Yardımcılığı, 2003-2006 Yılları arasında ise İktisat İşleri Müdürü olarak görev yapmıştır.

   2006 Yılında Çekmeköy Belediye Başkanlığına nakil almış, aynı Belediyede sırasıyla Zabıta Komiseri, Başkan Yardımcılığı ile Temizlik İşleri Müdürlüğü görevlerinde bulunmuştur. 2009 Yılında Çekmeköy ilçe Belediyesinin kurulması ile Ruhsat ve Denetim Müdürü, 2014 Yılı itibariyle de Çekmeköy Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürü olarak görevlendirilen İkram YILMAZ; Halkla İlişkiler ve İşletme Fakültesi mezunu olup, iki kız çocuğu babasıdır.

Müdürlüğün görev yetki ve sorumlulukları; evrak akışının sağlanması, meclis ve encümen kararlarının sekreterya işlemleri, nikah akitlerinin yapılması, kurum arşivi ile ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesidir.

  • 5393 Sayılı Kanununun Belediye Meclisine yüklediği sorumlulukların yerine getirilmesinde koordinasyon görevi yapar. Meclis toplantı günlerinin ve gündem maddelerinin süresi içerisinde uygun araçlarla ilan edilmesini sağlar. Meclis toplantı tutanaklarını tutar, toplantıları kayda alır/aldırır, kayıtların kaset çözümlemesini yapar ve arşivler. Meclis kararlarının alınmasına müteakip birer nüshasını ilgili birimlere gönderir ve birer nüshasını arşivler. Ayrıca meclis kararlarının yayınlanmasını sağlar.
  • 5393 Sayılı Kanununun 33. maddesine istinaden Belediye Başkanı tarafından Yazı İşleri Müdürünün Encümen üyesi olarak görevlendirilmesi halinde, üye olarak toplantılara katılır. Yazı İşleri Müdürü ve görevlendirdiği personeller aracılığı ile encümen işlemlerinin sekreterya işlemlerini yapar. Alınan encümen kararlarının birer nüshasını ilgili birime göndererek ayrıca kararların birer nüshasının arşivlenmesini sağlar.
  • Belediyeye kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerden gelen tüm evrakların konularına göre ayırt edilmesi, kayda alınması ve koordinasyon işlemlerini sağlar. Belediyemizce cevaplanması gereken evrakların kurye, posta veya elektronik ortamda ilgililere ulaştırılması işlemlerini yürütür.
  • 5393 sayılı Belediye Kanunu ve Medeni Kanunla Belediye Başkanına verilen resmi nikah akit işlemleri, Belediye Başkanının görevlendireceği evlendirme memuru sorumluluğunda Müdürlüğümüz Nikah Bürosu tarafından yürütülür.
  • Birim arşivlerinden kurum arşivine devri yapılan arşivlik malzeme niteliği taşıyan materyallerin, Arşiv Hizmetleri Yönetmeliği hükümleri gereğince teslim alma, dijitalleştirme, saklama, yararlanma ve imha süreçlerinin takip edilmesini sağlar.

Yazı İşleri Müdürlüğü, sayılan bu görevlerini 03.07.2005 tarih ve 5393 sayılı Belediye Kanunu, yürürlükteki diğer ilgili kanun ve yönetmelikler ile Müdürlük Yönetmeliği çerçevesinde yapmaya yetkilidir.

Yazı İşleri Müdürlüğü, Belediye Başkanınca, kanun, yönetmelik ve ilgili mevzuatla  verilen görevlerini gereken özen ve dikkatle yapmak ve yürütmekle sorumludur.  

Güncelleme Tarihi : 8 Ekim 2020 Perşembe

Lütfen telefonunuzu dik konuma getirin.