Çekmeköy Belediyesi Seri Nokta
Av. Ayşe Melek SAĞLAM/İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Av. Ayşe Melek SAĞLAM/İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Av. Ayşe Melek SAĞLAM

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Dökümanlar
 • Eğitim Müdürlük Görevleri

  a) Personel (Memur, İşçi, Sözleşmeli, Hizmet Alımı) Özlük İşlemleri
  b) Norm Kadro Çalışmaları
  c) Atama, Nakil ve Görevlendirme İşleri
  ç) İş Sağlığı ve Güvenliği
  d) İşyeri Hekimliği
  e) Belediye Personelinin Kurum İçi ve Kurum Dışı Eğitim Programlarının Yürütülmesi
  f) Kurumun Personel Hizmet Alım İhalesi İle İlgili İş ve İşlemler

  Dökümanlar
 • Organizasyon Şeması

  Organizasyon şeması yukarıdaki gibidir. Büyütmek için üzerine tıklayın.

  Dökümanlar
 • Eğitim Müdürlük Yönetmeliği

  T.C.
  ÇEKMEKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI
  İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
  GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

  BİRİNCİ BÖLÜM
  Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

  Amaç
  MADDE 1 - (1) Bu yönetmeliğin amacı Çekmeköy Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün kuruluş, görev, yetki ve sorumlukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemek ve uygulamaktır.

  Kapsam
  MADDE 2 - (1) Bu yönetmelik Çekmeköy Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün kuruluş amacı, faaliyet alanları, teşkilat yapısı ile yönetici ve diğer personelin görev, yetki ve sorumluluk alanını kapsamaktadır.

  Dayanak
  MADDE 3 - (1) Bu yönetmelik, 22.05.2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine istinaden hazırlanmıştır.

  Tanımlar
  MADDE 4 - (1) Bu yönetmelikte;

  a)Belediye : Çekmeköy Belediye Başkanlığını,
  b)Başkan : Çekmeköy Belediye Başkanını,
  c)Başkan Yardımcısı : Belediye Başkanı tarafından görevlendirilen Çekmeköy Belediye Başkan Yardımcısını,
  d)Meclis : Çekmeköy Belediye Meclisini,
  e)Müdürlük : İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünü,
  f)Müdür : İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürünü,
  g)Şef : İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Şefini,
  h)Personel : İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü çalışanını ifade eder.

  İKİNCİ BÖLÜM
  Kuruluş, Teşkilat ve Bağlılık

  Kuruluş
  MADDE 5 - (1) İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü 5393 sayılı Belediye Kanununun 48 inci maddesi ve 22.05.2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik” hükümlerine dayanarak Belediye Meclisinin 11.04.2009 tarih ve 2009/16 sayılı gereğince kurulmuştur.

  Teşkilat
  MADDE 6 - (1) İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün idari teşkilatı; müdür, şef ve büro personelinden oluşur.

  a) Özlük (Memur, İşçi, Sözleşmeli ve Belediye Şirket İşçisi) Bürosu
  b) Personel Eğitim ve Stajyer Bürosu
  c) İdari İşler Bürosu

  (2)İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, çalışmalarını değişen koşullarda daha etkin ve zamanında yapılmasını temin etmek için İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürünün teklifi ve Başkanlığın onayı ile yeni şeflikler/bürolar kurabilir veya kurulmuş şeflikleri/büroları birleştirebilir, şefliklerin/büroların bazı görevlerini diğer şefliklere/bürolara verebilir.

  Bağlılık
  MADDE 7 - (1) İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, Belediye Başkanına veya görevlendireceği Belediye Başkan Yardımcısına bağlı olarak görev yapar.

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
  Nitelik, Görev, Yetki ve Sorumluluk

  Müdürlüğün Görevleri
  MADDE 8 - (1) İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün görevleri aşağıdaki gibidir.

  a) Çekmeköy Belediyesi insan gücü politikası ve planlaması konusunda çalışmalar yapmak ve teklifte bulunmak,
  b) Müdürlük bütçesini stratejik plan doğrultusunda hazırlayarak, ilgili kanunlar çerçevesinde işlemleri yürütmek,
  c) Çekmeköy Belediyesi personelinin atama, nakil, terfi, disiplin, emeklilik vb. özlük işlemlerini yürütmek,
  d) Belediye teşkilatının personel eğitim planını hazırlamak, uygulamak ve diğer müdürlüklerle koordinasyonu sağlamak,
  e) Belediye personelinin iş yapma ve bireysel kapasitelerinin arttırılmasına yönelik hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim programlarını hazırlamak ve uygulamak,
  f) Toplu İş Sözleşmeleri ile, işçi ve kamu görevlileri sendikaları ile ilgili işlemleri yürütmek,
  g) Müdürlüğün temel işlevleri dikkate alınarak, amirlerince kanun, tüzük, yönetmelik, genel emirler ve diğer mevzuatlara uygun olarak verilecek her türlü görevleri zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirmek,

  Personelin Unvan ve Nitelikleri
  MADDE 9 - (1) İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne atanacak personelin unvan ve nitelikleri aşağıdaki gibidir.

  a) İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun atamaya ilişkin maddelerinde öngörülen ilkeler ve “Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda atanır.
  b) Şef: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun atamaya ilişkin maddelerinde öngörülen ilkeler ve “Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda atanır.
  c) Memurlar: KPSS ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun atamaya ilişkin maddelerinde öngörülen ilkeler doğrultusunda atanır.

  Müdürün Görev, Yetki ve Sorumlulukları
  MADDE 10 - (1) İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürünün görev, yetki ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir.

  a) İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürünün Görevleri:
  1. Müdürlüğü temsil eder.
  2. Müdürlüğün yönetiminde tam yetkili ve sorumlu kişidir.
  3. Çalışmaları yasal olmak kaydıyla yazılı ve sözlü emirlerle yürütür.
  4. Müdürlüğün sevk, idare ve disiplininden sorumludur.
  5. Personeli arasında yazılı/sözlü görev dağılımı yapar.
  6. Müdürlüğün harcama yetkilisi ve Müdürlükte çalışan personelin birinci disiplin amiridir.
  7. Müdürlüğün çalışma usul ve esaslarını belirleyip, programlayarak, çalışmaların bu programlar doğrultusunda yürütülmesini sağlar.
  8. Müdürlük bünyesinde görev yapan şefliklerin/büroların tüm iş ve işlemlerinin zamanında ve doğru olarak yerine getirilmesini, Belediyede çalışan personelin özlük işlemlerinin mevzuat çerçevesinde yürütülmesini sağlar.
  9. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ile diğer Müdürlükler arasında koordinasyonu sağlar.
  10. Üst makamlarca verilecek benzeri nitelikteki diğer görevleri yerine getirir.

  b) İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürünün Yetkileri:
  1. Müdürlüğün işlevlerine ilişkin görevlerin, Başkanlık Makamınca uygun görülen programlar gereğince yürütülmesi için karar verme, tedbirler alma ve uygulatma yetkisi.
  2. Müdürlüğün işlevlerinin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan yeni tedbirlerin ve yetkilerin alınması için Başkanlık Makamına önerilerde bulunma yetkisi.
  3. Müdürlük ile ilgili yazışmalarda 1.derece imza yetkisi.
  4. Disiplin Amiri olarak personeline, mevzuatta öngörülen disiplin cezalarını verme yetkisi.
  5. Müdürlüğüne bağlı kadro görevlerinin yerine getirilmesinde süreli ve ani denetlemeler yapma, rastlayacağı aksaklıkları giderme yetkisi.
  6. Müdürlük emrinde görev yapan personele, ilgili yönerge çerçevesinde, ödül ve takdirname, yer değiştirme gibi personel işlemleri için bağlı bulunduğu Belediye Başkan Yardımcısı ile Başkanlık Makamına önerilerde bulunmak yetkisi.
  7. Sorumlu olduğu tüm görevlilerin yıllık izin kullanış zamanlarını tespit etme yetkisi.
  8. Geçici süre görevde bulunamayacağı dönemlerde, müdürlüğe vekâlet edecek kişiyi belirleyerek, makamın onayına sunma yetkisi.
  9. Birimdeki tüm görevlilerin işlevleri itibariyle görev dağılımını yapma yetkisi.
  10. Müdürlüğünün faaliyet alanına giren konularda ilgili kişi, birim ve kuruluşlarla haberleşme yetkisi.

  c) İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürünün Sorumlulukları:
  (1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve diğer mevzuatın kendisine yüklediği görevleri zamanında, etkin ve hukuka uygun olarak yerine getirilmesinden sorumludur.

  Müdürlüğe Bağlı Şeflik, Bürolar ve Görevleri
  MADDE 11 - (1) Şef, Müdürlük bünyesinde yapılan görev dağılımı çerçevesinde anayasa, kanunlar, tüzükler, yönetmelikler, Başkanlık talimat ve genelgeleri çerçevesinde, üst amirlerinin emirleri doğrultusunda işlerin mevzuata uygun, gecikmesiz ve eksiksiz olarak yürütülmesinde Müdürlük Makamına karşı tam yetkili ve sorumlu kişidir.

  İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne bağlı bürolar aşağıda gösterilmiştir.

  a. Özlük (Memur, İşçi, Sözleşmeli ve Belediye Şirket İşçisi) Bürosu
  b. Personel Eğitim ve Stajyer Bürosu
  c. İdari İşler Bürosu

  (a) Özlük Bürosunun Görevleri

  Memur Personelle İlgili Görevler

  1. Belediyemize ilk defa memur olarak atanacaklarla ilgili kanun, yönetmelik ve genelgeler doğrultusunda gerekli işlemleri yapmak,
  2. Müdürlüklerin önerisi üzerine adaylıkla en az bir yılını tamamlayan başarılı memur adaylarının asaletlerinin tasdikini, başarısız olan adayların da ilişkilerinin kesilmesi işlemlerini yapmak,
  3. Memurların kurum içi ve kurumlar arası görevlendirme, nakil, emeklilik ve istifa ile ilgili işlemlerini yapmak,
  4. Göreve son verme ve görevden uzaklaştırma işlemlerini yapmak,
  5. Memur personelin derece terfi ve kademe ilerlemelerini yapmak ve bu işlemlerin kayıtlarını tutmak,
  6. İntibak işlemlerini yapmak,
  7. Kadro değişiklik, iptal ve ihdas işlemlerine ilişkin kadro tekliflerini hazırlamak,
  8. Mal bildirimi işlemlerini yapmak,
  9. Teşekkür, takdirname, ödül ve disiplin cezalarına ilişkin işlemleri yapmak,
  10. Yıllık, mazeret, hastalık, aylıksız izin vb. izinlere ilişkin işlemleri yapmak,
  11. İzne ayrılan müdürlerin ve Belediye Başkan Yardımcılarının izinli olduğu süre içinde görevini yürütecek personelin vekaleten görevlendirme işlemlerinin yapılması,
  12. Kamu görevlileri sendikaları ile ilgili işlemleri yürütmek,
  13. Mahkemelerde açılan personel davalarına ilişkin çalışmaları ve gerekli kanuni işlemleri yapmak,
  14. Yukarıda belirtilmeyen yürürlükteki mevzuatlar gereği Başkanlık Makamınca verilen diğer görevleri yapmak.

  İşçi Personelle İlgili Görevler

  1. Belediyemize ilk defa işçi olarak alınacakların (engelli, eski hükümlü ve terör mağduru) ilgili kanun, tüzük, yönetmelik ve genelgeler doğrultusunda işçi alımlarında aranacak şartları tespit ederek, Türkiye İş Kurumu’ndan işçi talebinde bulunmak, her türlü sınav işlemlerini yürütmek ve talep şartlarını taşıyanların başvurularını kabul etmek,
  2. İşçi personelin görevlendirme, emeklilik, hizmet akdi feshi, mahkeme yazışmaları, kadro değişiklikleri gibi özlük işlerinin yapılması,
  3. İşçilerin iş akdinden kaynaklanan ve mahkemeye intikal eden konulara ilişkin gerekli kanuni işlemleri yapmak,
  4. Yıllık, mazeret, hastalık, ücretsiz izin vb.. izinlere ilişkin işlemleri yapmak,
  5. Toplu İş Sözleşmesi işlemlerini yürütmek,
  6. İşçi Disiplin Kurulunun oluşturulması, disiplin işlemleri ile ilgili işlemlerin yürütülmesi,
  7. Geçici İşçi Vize Alınması için Belediye Meclisine Onay Hazırlanması.

  Sözleşmeli Personelle İlgili Görevler

  1. Belediyemize ilk defa sözleşmeli personel olarak istihdam edilecekler hakkında ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda gerekli işlemleri yapmak,
  2. 5393 sayılı Belediye Kanunun 49 uncu maddesi gereği kadro karşılığı çalıştırılan sözleşmeli personelin ücretinin belirlenmesi için Belediye Meclisine sunulmak üzere Onay almak.
  3. Sözleşmeli personelin kurum içi ve kurumlar arası görevlendirme, emeklilik, istifa ve sözleşme feshi ile ilgili işlemlerini yapmak,
  4. Disiplin işlemlerini yapmak,
  5. Mal bildirimi işlemlerini yapmak,
  6. Kanunlar ve üst makamlarca verilen benzer nitelikteki diğer görevleri de yapmak.
  7. Yıllık, mazeret, hastalık izni vb. tüm işlemleri yapmak.

  Şirket İşçisi Personeli ile İlgili Görevler

  1. Belediye şirket işçisi statüsünde tüm müdürlüklerce çalıştırılan personellerin özlük dosyalarının birer örneklerinin temin ve muhafaza etmek,
  2. Müdürlüğümüz ile Belediye şirketi arasında imzalanan sözleşme kapsamında istihdam edilen personellerin görevlendirme, puantaj ve hak ediş işlemlerini yürütmek,
  3. Yıllık izin, mazeret izni, ücretsiz izin ve hastalık raporlarına ilişkin işlemleri yürütmek,
  4. Yürürlükteki mevzuat doğrultusunda tazminatlara ilişkin işlemler ile diğer özlük işlemlerini takip etmek.

  (b) Eğitim Bürosunun Görevleri

  1. Belediye personelinin görevleri ile ilgili olarak pratik ve teorik bilgilerinin arttırılması, göreve ilişkin beceriler kazandırılması, davranışlarının geliştirilmesi, hizmet içinde yetiştirilmesi ve üst görevlere hazırlanması ile hizmette verimlilik, etkinlik ve toplam kalitenin sağlanması amacıyla, Belediye tarafından hizmet içi eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi,
  2. Kurum ve kuruluşlardan gelen seminer yazılarına istinaden eğitime katılacak personelin belirlenmesi,
  3. Tüm birimlerin eğitim taleplerinin belirlenerek bu talepler doğrultusunda yıllık eğitim planının hazırlanması,
  4. Kurum içi ve Kurum dışı eğitimlerde verilecek sertifika veya katılım belgelerinin personelin özlük dosyalarında muhafazasının sağlanması,
  5. İstihdam edilen personele, görevlendirildiği, müdürlük ve kurumla ilgili bilgilendirilmesi amacıyla oryantasyon eğitimi verilmesi,
  6. 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu kapsamında Belediyemizde staj yapacak olan orta öğretim öğrencileri ile zorunlu stajını yapacak olan yüksekokul öğrencilerinin iş ve işlemlerini yürütmek.

  (c) İdari İşler Bürosunun Görevleri

  1. Evrak Kayıt Personeli:
  Müdürlüğe fiziki veya elektronik ortamda gelen evrakların kabulü ve havalesini yapmak.

  2. Birim Taşınır Sorumlusu:
  a) Müdürlükteki taşınırların giriş çıkışlarına dair kayıtları tutmak, bunlara ilişkin belgeleri tanzim etmek ve kesin kabulü yapılmayan taşınırların kullanımına engel olmak.
  b) Müdürlüğün malzeme ihtiyaç planlamasına yardımcı olmak,

  3. Birim Arşiv Sorumlusu:
  a) Müdürlüğe gelen ve Müdürlüğün ürettiği her türlü fiziki/elektronik bilgi ve belgeyi derlemek, standart dosya planına göre tasnif etmek, saklama koşullarına göre muhafaza etmek ve bu belgelere kolay erişilmesini sağlamak.
  b) Fiziki klasörleri her türlü zararlı tesir ve unsurlardan korumak, mevcut aslî düzenleri içerisinde muhafazasını sağlamak.
  c) Birim arşivinde saklanma süresini tamamlayan klasörleri, kayıt defterleri ve her türlü bilgi ve belgeleri idarece uygun görüldüğü takdirde devir döküm formu hazırlayarak, kurum arşivine devretmek.

  4. Birim Gerçekleştirme Görevlisi:
  a) Harcama talimatı üzerine işin yaptırılması, mal veya hizmetin alınması, teslim almaya ilişkin işlemlerin yapılması, belgelendirilmesi ve ödeme için gerekli belgelerin hazırlanması görevlerini yürütmek,
  b) Ödeme Emri Belgesi düzenlemek,
  c) Ödeme emri belgesi ve eki belgeler üzerinde ön malî kontrol yapmak. Bu kontrol sonucunda, Ödeme Emri Belgesi üzerine “Kontrol edilmiş ve uygun görülmüştür” şerhi düşerek imzalamak,

  5. Birim İhale Sorumlusu:
  Müdürlük tarafından yapılan mal veya hizmet alım ihale işlemlerini yürütmek ve tahakkuklarını hazırlamak,

  6. Birim EYS Sorumlusu:
  a) Entegre Yönetim Sistemi için gerekli süreçlerin ve dokümanların oluşturulmasını, uygulanmasını ve sürdürülmesini gerek duyulduğunda revize edilmesini sağlamak,
  b) İç ve Dış Denetim çalışmalarını,
  c) Sorumlu olduğu birimle ilgili oluşturulan DÖF’leri takip etmek ve eksikliğin giderilmesini sağlamak,
  d) Vatandaş, Çalışan Beklenti ve Memnuniyet Anketi sonuçlarının birimi ilgilendiren hizmetlerini analiz etmek ya da edilmesini sağlamak,

  7. Birim Mutemedi:
  Müdürlük adına ve hesabına para ve parayla ifade edilebilen değerleri geçici olarak almak, vermek ve göndermek.

  8. PDKS Sorumlusu:
  a) Personel Devam Kontrol Sistemi ile Belediye Personelinin giriş-çıkış kontrollerinin takibi.
  b) Kurumda görev yapan personelin kimlik kartlarının hazırlanması.

  9. Stratejik Yönetim Süreci Sorumlusu:
  a) Müdürlüğün stratejik planlama ve performans programı hazırlık çalışmalarına katılmak,
  b) Müdürlüğün yıllık faaliyet raporlarını ve iş planını hazırlamak,
  c) Müdürlükteki iç kontrol çalışmalarını yürütmek,
  d) Müdürlüğün risk yönetim çalışmalarını yürütmek.

  Müdürlük Personelinin Görev Yetki ve Sorumlulukları
  MADDE 12 - (1) Müdürlük emrinde görevli personeller, kendilerine verilen görevleri kanunlar, tüzükler, yönetmelikler, Başkanlık genelge ve bildirileri ile ilgili mevzuat çerçevesinde ve üst amirin emirleri doğrultusunda gecikmesiz ve eksiksiz olarak yapmakla yükümlüdürler.

  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
  Hizmet ve Görevlerin İcrası, İşbirliği ve Koordinasyon

  Görevin Planlanması
  MADDE 13 - (1) Müdürlükteki iş ve işlemler Müdür tarafından düzenlenen plan dâhilinde yürütülür.

  Görevin Yürütülmesi
  MADDE 14 - (1) Müdürlükte görevli tüm personel, kendilerine verilen görevleri anayasa, kanunlar, tüzükler ve yönetmelikler ile Başkanlık talimat ve genelgeleri doğrultusunda gereken özen ve süratle yapmak zorundadır.

  İş Birliği ve Koordinasyon
  MADDE 15 - (1) İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü faaliyet ve çalışmalarını birim içi, birimler arası ve diğer kuruluşlarla işbirliği ve koordinasyon halinde yürütmektedir.

  1) Belediye birimleri arasında ve birim içi işbirliği ve koordinasyon
  a) İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ile diğer birimler arasında ve birim içi koordinasyon Müdür tarafından sağlanır.
  b) İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne gelen tüm yazılar Müdüre iletilir. Müdür gelen evrakları konularına göre ilgili bürolara havale eder.
  c) Havale edilen evraklar kayda alınmak üzere evrak kayıt personeline gönderilir. Kayıt personeli evrakları kayda aldıktan sonra ilgili bürolara teslim eder,
  d) Bürolarda görevli personel evrakları niteliğine göre inceler ve sonuca ulaştırır.

  2) Diğer kuruluşlarla koordinasyon: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün kamu kurum ve kuruluşları ile özel ve tüzel kişilerle yapacağı tüm yazışmalar, Başkanlık Makamı tarafından çıkarılan imza yetkileri yönergesi kapsamında sorumlu personel, Şef ve Müdürün parafı ile Belediye Başkanı ve/veya ilgili Belediye Başkan Yardımcısı imzası ile yürütülür.

  BEŞİNCİ BÖLÜM
  Özlük Dosyaları ve Disiplin

  Personel Özlük Dosyaları
  MADDE 17 : (1)İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünce Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası esas alınarak personel bilgi sistemine kaydolur. Kurumda çalışan tüm personel için birer özlük dosyası düzenlenir.
  (2) Personelin özlük dosyasına mesleki ve eğitim bilgileri, kimlik bilgileri, naklen atama evrakları, varsa inceleme, soruşturma, denetim raporları, disiplin cezaları ile ödül ve başarı belgesi verilmesine ilişkin bilgi ve belgeler, göreve başladıktan sonra almış oldukları izin ve raporlar ile mal bildirimleri konulur.

  Disiplin Cezaları
  MADDE 18 : (1) İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Kurumda çalışan tüm personelle ilgili disiplin işlemlerini 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 4857 Sayılı İş Kanunu ve Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine ve yürürlükteki ilgili diğer mevzuata uygun olarak yürütür

  ALTINCI BÖLÜM
  Çeşitli ve Son Hükümler

  Yönetmelikte Yer Almayan Hususlar
  MADDE 19 : (1) İş bu yönetmelikte yer almayan hususlarda yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.
  (2) İş bu yönetmelik hükümleri ile üst hukuk düzenlemeleri çeliştiği takdirde üst hukuk düzenlemeleri uygulanır

  Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelik
  MADDE 20 : (1) 04.09.2013 tarihli ve 2013/112 sayılı Belediye Meclis kararı ile kabul edilen İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Görev Çalışma Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

  Yürürlük
  MADDE 21 : (1) Bu yönetmelik Belediye Meclisi tarafından onaylanmasını takiben 3011 sayılı kanun doğrultusunda ilan edildiği tarihte yürürlüğe girer.

  Yürütme
  MADDE 22 : (1) Bu yönetmelik hükümlerini Çekmeköy Belediye Başkanı yürütür.

  Dökümanlar
 • Eğitim Müdürlük Hizmetleri

  İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETLERİ

  1) Müdürlüğün Genel İşleyişle İlgili Hizmetleri Şunlardır:

  1. İlgili kişi Kurum ve Kuruluşlarla gerekli yazışmaları yapmak, Personel özlük hizmetleri ve Müdürlük ayniyat hizmetlerini yürütmek.
  2. Çekmeköy Belediyesi personelinin atama, nakil, sicil, terfi, emeklilik ve benzeri özlük hizmetlerini yürütmek.
  3. Çekmeköy Belediyesi teşkilatının hizmet içi eğitim planını hazırlamak, uygulamak ve değerlendirerek yürütmek.
  4. İşe ve ihtiyaca uygun personelin özelliklerini belirlemek, gelen adayların içinden seçim yapmak, işe başlatılma hizmetlerini yürütmek.
  5. Personelin özlük ve diğer sosyal hakları ile ilgili görev değişikliği ödül ve disiplin işleri ile ilgili hizmetleri yürütmek,
  6. Bütün personelin sicil raporlarını hazırlamak, işlemlerini yürütmek ve muhafaza etmek,
  7. Personelin izin, istifa, emeklilik hizmetlerini yürütmek,
  8. Amirlerince Kanun, Tüzük, Yönetmelik, Genel emirler ve diğer mevzuatlara uygun olarak verilecek her türlü görevleri zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirmelerini sağlamak ve takibini yapmak.
  9. Mevzuat gereğince personelin mal beyanında bulunmasını sağlamak.

  2) Atama ve Yer Değiştirme ile İlgili Hizmetleri Şunlardır:

  1. Kurum personelinin kurumlar arası yer değiştirme ve nakil işleri ile başka kurumlardan naklen gelecek personelin iş ve işlemlerini yürütmek.
  2. Memur personelin aylık terfi işlerini yürütmek.
  3. Kadro değişiklik, iptal ve ihdas kadro cetveli işlerini yürütmek.
  4. Yazışmalar yapma ve rapor hazırlama işlemlerini yürütmek.

  3)Eğitim ve Toplam Kalite ile İlgili Hizmetleri Şunlardır:

  1. Personelin görevi ile ilgili konularda, adaptasyonun sağlanması amacıyla oryantasyon eğitiminin verilmesi ile ilgili işlemleri yürütmek.
  2. Personele görev alanı ile ilgili yasal mevzuat eğitiminin verilmesi ile ilgili işleri yürütmek.
  3. Personelin görevi ile ilgili haklarının ve sorumluluklarının eğitimin verilmesi ile ilgili işleri yürütmek.
  4. Personele görev alanı ile ilgili uygulamalı ve teorik eğitimin verilmesi ile ilgili işleri yürütmek.
  5. Personeli üst kademeye hazırlayıcı hizmet içi eğitimin verilmesi ile ilgili işleri yürütmek.

  4)Sicil, Disiplin ve Emeklilik ile İlgili Hizmetleri Şunlardır:

  1. Memur ve işçilerin adli idari soruşturma neticelerini sicil defterine işleme işlemlerini yürütmek.
  2. Memurların kıdem ve terfilerini sicil defterine işlenmesi ile ilgili işleri yürütmek.
  3. Disiplin kurulunca alınan disiplin cezalarının sicil defterine işlenmesi ile ilgili işleri yürütmek.
  4. Emekli memur hizmetleri ile ilgili işleri yürütmek

  5) İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Hizmetler Şunlardır:

  1. İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulunu yürütmek.
  2. Yıllık İş Sağlığı ve Güvenliği çalışma planını yürütmek.
  3. Yıllık İş Sağlığı ve Güvenliği eğitim planını yürütmek.
  4. Kurumda risk analizleri yapmak ve risklerinin giderilmesi için işverenin onayına sunmak.
  5. Alt işverenleri İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında denetlemek.
  6. Çalışma ortamı denetimini yürütmek.
  7. Çalışanların sağlık gözetimi, iş kazası ve meslek hastalıklarına ilişkin bilgilerin kayıt altına alınmasını yürütmek.
  8. OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği yönetim sistemi standardı kapsamında çalışmaları yürütmek
  Dökümanlar
 • Eğitim Müdürlük Faaliyetleri

  İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİ

  1. İş Sağlığı ve Güvenliği Faaliyetler

  6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereğince 2016 Yılında Kurumumuzda  iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması, mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için Risk Analizi, Acil Durum Planı ve Eğitim hizmetlerinin Ortak Sağlık Güvenlik Birimi (OSGB)’den yürütülmesi için İş Sağlığı ve Güvenliği (Risk Analizi-Acil Durum Planı-Eğitim) hizmeti satın alınmıştır.

  Bu kapsamda Belediyemiz ile Hizmet-İş Sendikası arasında imzalanan Toplu İş Sözleşmesi gereği daha önce oluşturulan “İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu” revize edilmiş olup, söz konusu kurulda görevli üyelere konuyla ilgili eğitimler verilmiştir.

  Belediyemizde  İşletme Hizmeti Alımı İhalesi kapsamında görev yapan personellere İş Sağlığı ve Güvenliği, Yangın Eğitimi ve İlk Yardım  eğitimleri verilmiştir.

  6331 sayılı kanun gereği Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın İSG Katip uygulaması üzerinden iş güvenliği uzmanı ile işyeri hekimi atanmıştır. 

  Müdürlükler bazında İş Sağlığı ve Güvenliği birim sorumluları belirlenerek, görev tanımları tebliğ edilmiş, konuyla ilgili eğitimler verilerek, uygulama toplantıları düzenlenmiştir.

  İşletme Hizmeti ihalesi kapsamında çalışan personeller  arasında yapılan seçimle,  çalışan temsilcileri seçilmiştir.

  Acil Durum Planı hazırlanarak,  acil  durum ekipleri belirlenmiş, yangınla mücadele ve ilk yardım eğitimleri verilmiştir.

  Belediyemize ait binalarda  36 kere saha denetimi yapılmış olup,  tespit edilen eksiklikler,

  ilgili müdürlüklere üst yazı ile bildirilmiştir.

  2016 yılı Ekim ayına kadar toplam 12 adet binada risk değerlendirmesi yapılarak,  risk değerlendirmeleri  %57 oranında tamamlanmıştır.

  İlgili yasa gereği Belediyemiz Merkez Binasında 14 Nisan 2016  tarihinde haberli alarm tahliye tatbikatı, 24 Kasım 2016 tarihinde ise habersiz alarm tahliye tatbikatı yapılmıştır.

   

  Devlet memurlarının  Temmuz 2016 tarihinde kapsama dahil edilmesiyle, İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekimi ataması  yapılmış, 2016-2017  yılı Çalışma ve Eğitim Planları hazırlanmış, iş sağlığı ve güvenliği kapsamında sağlık taramaları yapılmıştır.

   

                         Belediyemizde İş Sağlığı ve Güvenliği  Yönetim Sistemi OHSAS-18001 altyapısı hazır olup;  belgelendirme faaliyetlerine başlanmıştır.

   

  1. Hizmet İçi Eğitim Faaliyetleri

      Belediyemiz personellerinin eğitimlerine yönelik çalışmalara esas teşkil etmesi amacıyla müdürlüklerden gelen talepler üzerine Kurum personeline verilecek olan eğitim konuları belirlenerek “2016 Yılı Hizmet İçi Eğitim Programı” kapsamında eğitimler yapılmıştır.  Bu kapsamda;


  1-Yönetici personeller tarafından verilecek eğitimler
  2-Hizmet İçi Eğitim ihalesi kapsamında verilecek eğitimler

  olarak 2 bölümde yapılması planlanmıştır.
   

  1-Yönetici Personeller Tarafından Verilen Eğitimler

  • Eğitim Adedi                         : 11
  • Eğitim Saati                           : 30
  • Katılım Sayısı                        : 305

  2-Hizmet İçi Eğitim İhalesi Kapsamında Verilen Eğitimler

  • Eğitim Adedi                         : 12
  • Eğitim Saati                           : 69
  • Katılım Sayısı                        : 542

  TOPLAM EĞİTİM SÜRESİ                     : 99 Saat        

  KATILAN PERSONEL SAYISI              : 847 Kişi

  Ayrıca diğer kurumların yapmış oldukları 15 adet eğitim semineri ve sempozyuma müdürlüklerden gelen talepler doğrultusunda toplamda 73 personelin görevlendirilmesi yapılarak katılımı sağlanmıştır.

  26 Eylül – 2 Ekim 2016 tarihleri arasında düzenlenen Bilgi Güvenliği, Siber Güvenlik, Akıllı Bina Sistemleri (İSAF) fuarına 2 personel, 16 Kasım 2016 tarihindeki 35. Uluslararası TÜYAP Kitap Fuarına 24 personel,  8. Uluslararası Süs Bitkileri ve Peyzaj Fuarına 4 personelimizin katılımı sağlanmıştır.

  Gerek kurum içi gerekse kurum dışı eğimlerde personellerimize kişi başı 9:30 dk süreyle eğitim verilmiştir.

   

  1. Staj İşlemleriyle İlgili Faaliyetler

              3308 Sayılı Kanun gereğince Kurumumuzda staj yapmak isteyen öğrencilerle ilgili başvurular Müdürlüğümüzce değerlendirmeye alınmış olup, konu hakkındaki sayısal veriler aşağıya çıkartılmıştır.

  Tablo 20: Staj İşlemleri

  STAJ İŞLEMLERİ

  2014 YILI

  2013 YILI

  2016 YILI

  Adet

  Adet

  Adet

  Staj Müracaat Sayısı

  155

  152

  214

  Kabul Edilen (Lise)

  68

  62

  66

  Kabul Edilen (Üniversite)

  87

  90

  148

  Kabul Edilmeyen

  -

  -

  -

  İptal Edilen

  -

  -

  1

   

  2016 yılında staj müracaat sayısında önceki yıla oranla artış olduğu görülmekte olup, stajyer olarak alınan lise öğrencilere beyaz üniforma uygulamasına 2016 yılında da devam edilmiştir.

  1. Hizmet Alımı Yoluyla Çalıştırılan Personellere İlişkin Faaliyetler

  Müdürlüğümüzce ihalesi yapılan ve 01.01.2016 ile 31.12.2018 tarihleri arasındaki dönemi kapsayan “İşletme Hizmeti Alım İşi” kapsamında birimlerin ihtiyaçları doğrultusunda personel görevlendirmesi, istihdam edilen personelin tüm özlük işlemleri ile  ihaleye ilişkin hak ediş işlemleri birimimizce yürütülmektedir. 

  Ayrıca diğer birimlerin yapmış olduğu personel hizmet alımı ve iş hizmet alımı kapsamında görev yapan personellerin yıllık izin işlemleri yine Müdürlüğümüzce takip edilmektedir.

  1. Müdürlüğün Diğer Faaliyetleri

  1- Belediyemiz emrinde görev yapan memur personellerin aylık olarak Toplu Terfi işlemleri ile intibak işlemleri yapılmaktadır.

  2- Belediyemiz memur personellerin “Dolu-Boş Kadro” durumları ile tüm personele ilişkin “Kamu İstihdamı” cetveli 3 aylık periyotlar halinde Kaymakamlık Makamına gönderilmektedir.

  3- Memur personellerin yıllık izin ve hastalık raporlarına ilişkin “Puantaj Cetvelleri” hazırlanarak aylık olarak Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmektedir.

  4- 2003/46 sayılı Başbakanlık  Genelgesinin   1’inci maddesi gereği özelleştirme ve yeniden yapılandırma sebebiyle Devlet Personel Başkanlığı’na ataması teklif edilen personel olup olmadığına dair rapor  her ayın ilk haftası Çekmeköy Kaymakamlığına gönderilmektedir.

  5- 4904 sayılı Kanunun 21’inci maddesi gereğince, İŞ-KUR tarafından yerel düzeyde istihdam ve işgücü hareketlerini güncel ve güvenilir bir şekilde izlenmesini sağlamak amacıyla kamu ve özel kesim işyerlerinden iş ve işgücü konularında bilgi istenildiğinden; Belediyemize ait Aylık İşgücü Çizelgeleri İş-Kur’un internet sitesi üzerinden doldurularak bilgi verilmektedir.

  6- Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nca olası afetlerde ülke çapında hasar tespit çalışmalarına katılacak Teknik Personel Envanteri için Belediyemizde görev yapan inşaat mühendisi, mimar ve inşaat teknikerlerine ait bilgileri içeren  Hasar Tespit Teknik Personel Envanteri”  her yılın Ocak ve Haziran ayında  İstanbul Valiliği  Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne gönderilmektedir.

  7- Memur, sözleşmeli ve işçi personelin ilgili birim amiri tarafından performansının ölçülmesi amacıyla “Yetkinlik Bazlı Performans Değerlendirme Formu” hazırlanarak müdürlüklere gönderilmektedir.

  8- Müdürlüğümüzce kullanılan “Personel Devam Kontrolü” sistemi ile  SAYSİS Otomasyon Programı arasında entegrasyonla tüm personelin giriş çıkış saatlerinin Başkan Yardımcıları ve Birim Müdürlerince tek sistem üzerinden takip edilmesi sağlanmaktadır.

   

  Dökümanlar
 • Müdürlük KVKK Aydınlatma Metni

  T.C. ÇEKMEKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

  KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE YÖNELİK

  6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA

  AYDINLATMA METNİ

  Çekmeköy Belediyesi, yürütmekte olduğu faaliyetler nedeniyle kişisel verilerinizin işlenmesinde 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK”) uygun olarak gerekli her türlü teknik ve hukuki tedbiri almaktadır. İlgili kişiler, kişisel verilerinin işlenmesi, üçüncü kişilere aktarılması, kişisel veri toplamanın hukuki sebepleri ile KVKK’da yer alan hakları konularında detaylı bilgiye işbu aydınlatma metninden ulaşabilirler.

  Ayrıca, müdürlükler özelinde yürütülen faaliyetlerde kişisel veri işlenmesine yönelik olarak lütfen müdürlük özelinde oluşturulan aydınlatma metnini inceleyiniz.

  Çekmeköy Belediyesi olarak kişisel verilerinizin korunmasına önem gösteriyoruz.

  A. İşlenen Kişisel Veriler, Veri İşleme Amacı,Toplama Yöntemi ve İşlemenin Hukuki Sebebi

  Çekmeköy Belediyesi’nin, veri işleme esnasında dayandığı hukuki sebepler şunlardır

  • Açık rızanın varlığı (“m.51, m.62”).
  • Kanunlarda açıkça öngörülmesi (“m.52-a, m. 63”),
  • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması (“m.52-b”).
  • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması (“m.52-c”).
  • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması (“m.52-ç”).
  • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması (“m.52-d”).
  • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması (“m.52-e”).
  • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması (“m.52-f”).

  Veri İşleme Amacı

  İşlenen Kişisel Veriler

  Veri İşleme Şartları

  Veri Toplama Yöntemleri

  İhale ve sözleşme işlemlerinin yürütülmesi

  Adı Soyadı
  Telefon Numarası
  Adres
  İmza
  TCKN
  Vergi Levhası
  Borcu Yoktur Yazısı
  İmza Sirküleri
  Ticari Sicil Gazetesi
  İhaleden Men Durumu
  Teminat Mektubu
  Sözleşme
  Mesleki Yetkinlik Belgesi
  Oda Kayıt Belgesi
  Diploma
  SGK Borcu
  Adli Sicil Kaydı
  Yıllık Bilançosu
  Gelir Tablosu
  Birim Fiyat Teklif Mektubu
  Kapasite Raporu
  Satış Yetki Belgesi
  Kalite Belgeleri

  m. 5/2-a, c, ç, e ve f. m. 6/2

  İlgili kişinin kendisinden (Otomatik olmayan ve kısmen otomatik yollarla)

  Kamu Kurum ve Kuruluşlar ile Birlikte Vatandaşların Yazılı Taleplerinin Değerlendirilmesi

  Dilekçe
  Adı Soyadı
  Adres
  Telefon Numarası
  TCKN
  İmza
  Talep Konusu

  m. 5/2-a, ç, e ve f.

  İlgili kişinin kendisinden, kurum içi kaynaklardan (Otomatik olmayan ve kısmen otomatik yollarla)

  Program Katılımı Süreci

  Katılım Formu
  Adı Soyadı
  Unvan
  İmza
  TCKN
  Telefon Numarası
  E-Posta

  m. 5/2-e ve f.

  Program katılım başvuru formundan (Otomatik olmayan yollarla)

  Proje Yönetimi Süreçleri/Gizlilik Sözleşmesi Hazırlanması

  CV
  Adı Soyadı
  Telefon Numarası
  Adres
  TCKN
  Mesleki Yetkinlik
  Eğitim Durumu
  Fotoğraf
  Hesap Numarası

  m. 5/2- e ve f.

  İlgili kişinin kendisinden (Otomatik olmayan yollarla)

  Randevu Taleplerinin Değerlendirilmesi

  Adı Soyadı
  Telefon
  Adres
  Randevu Talep Konusu
  CV

  m. 5/2-e ve f.

  İlgili kişinin kendisinden (Otomatik olmayan yollarla)

  Resmi Törenlerin Hazırlığı Yapılması

  Ad Soyad
  Telefon
  Unvan
  E-Posta

  m. 5/2-e ve f.

  İlgili kişinin kendisinden (Otomatik olmayan yollarla)

  Belediye Başkanının Temsil Edilmesi

  Ad Soyad
  Telefon
  Cenaze- Nikah Bilgileri

  m. 5/2-e ve f.

  İlgili kişinin kendisinden (Otomatik olmayan yollarla)

  Anma Programları Düzenlenmesi

  Adı Soyadı
  Telefon Numarası
  E-Posta

  m. 5/2-f.

  İlgili kişinin kendisinden (Otomatik olmayan yollarla)

  Evrak Kayıtlarının Yapılması, dilekçe ve evrak yönetim işlemleri

  Adı Soyadı
  Telefon Numarası
  TCKN
  Adres
  E-Posta

  m.5/2-e ve f.

  İlgili kişinin kendisinden (Otomatik olmayan yollarla)

  Elektronik Belge Yönetim Sistemi Resmi Evrak Takibinin Sağlanması, Evrak Doğrulaması

  TCKN
  Evrak Tarihi
  Evrak Sayı
  İsim/ Unvan

  m.5/2-e ve f.

  Web site üzerinden (Otomatik yollarla)

  Vergi Affı Kontrol ve Ön Başvuru İşlemlerinin Yürütülmesi

  TCKN
  Vergi No
  Belediye Sicili
  Cep Telefonu
  E-Posta Adresi
  Dilekçe Tarihi

  m.5/2-e

  Web site üzerinden (Otomatik yollarla)

  Dilekçelerin İşleme Alınması

  Dilekçe
  Adı Soyadı
  Telefon Numarası
  Adres
  İmza
  TCKN
  E-Posta
  Dilekçe Konusu
  Vekaletname (Kimlik Fotokopisi)

  m.5/2-a ve e.

  İlgili kişinin kendisinden (Otomatik olmayan yollarla)

  e-Belediye Üyelikleri

  Adı Soyadı
  TCKN
  Doğum Tarihi
  E-Posta
  Cinsiyet
  Anne Adı-Baba Adı
  Adres
  Meslek
  Şifre
  Uyruk
  Pasaport Numarası
  Belediye Sicil Numarası
  Güvenlik Soru-Cevabı

  m. 5/2-e, ç ve f.

  İlgili kişinin kendisinden, portal üzerinden (Otomatik olmayan ve kısmen otomatik yollarla)

  Mevcut Borç Sorgulama Ve Online Ödeme İşlemlerinin Gerçekleştirilmesi

  TCKN
  Vergi No
  Sicil No
  Banka Bilgisi

  m. 5/2-e ve f.

  Web site üzerinden (Otomatik yollarla)

  Yapı Ruhsatı İşlemleri

  Dilekçe
  Adı Soyadı
  İmza
  Telefon Numarası
  TCKN
  Adres
  Tapu

  m. 5/2-ç ve e.

  Kurum kaynaklarından (Otomatik olmayan ve kısmen otomatik yollarla)

  Yıkım Ruhsatı (vatandaş)

  Adı Soyadı
  Dilekçe
  İmza
  Adres
  Tapu
  TCKN
  Telefon Numarası
  Vekaletname (Kimlik Fotokopisi)
  Harç Makbuzu

  m. 5/2-ç ve e.

  Kurum kaynaklarından (Otomatik olmayan ve kısmen otomatik yollarla)

  Kaçak Yapı Tespiti
  Yapı Tatil Tutanağı

  Ad Soyad
  TCKN (Kaçak Yapı Sahibi)
  İmza

  m.5/2-ç ve e

  Tutanaktan (Otomatik olmayan yollarla)

  Kaçak Yapı Tespiti
  Tebliğ İlmühaberi

  Ad Soyad
  TCKN- Adres (Kaçak Yapı Sahibi)
  İmza

  m.5/2-ç ve e.

  Kurum kaynaklarından (Otomatik olmayan yollarla)

  Sıhhi Müesseseler için Ruhsat Alımı/ Gayri Sıhhi Müesseseler için Ruhsat Alımı/ Umuma Açık Müesseseler için Ruhsat Alımı

  Başvuru Formu
  (Adı Soyadı
  TCKN
  Telefon Numarası
  Adres)
  İmza
  Kimlik Fotokopisi
  Tapu
  Vergi Levhası
  Kira Kontratı
  Ticaret Odası Kaydı
  Yangın Söndürme Cihazı Faturası
  İtfaiye Raporu (Sıhhi)
  Muvaffakkatname
  Emlak Beyanı
  Ustalık Belgesi
  Harç Ücreti
  Kolluk Görüşü

  m. 5/2-a, ç ve e.

  Başvuru formu (Otomatik olmayan yollarla)

  Kent Bilgi Sistemi İşlemlerinin Yürütülmesi

  Adı Soyadı
  TCKN
  Adres
  Kimlik
  Telefon Numarası

  m. 5/2-e ve f.

  Web Portalı üzerinden (Kısmen otomatik yollarla)

  Seri Nokta Çözüm Merkezi-Vergi Borcu Sorgulama

  Ad Soyad
  TCKN
  Telefon Numarası
  Vergi Borcu

  m. 5/2-a, e ve f.

  Çağrı merkezi aracılığıyla (kısmen otomatik yollarla)

  Seri Nokta Çözüm Merkezi-Organizasyon Kayıtlarının Alınması

  Ad Soyad
  Telefon Numarası
  TCKN

  m. 5/2-e ve f.

  İlgili kişinin kendisinden (Otomatik olmayan yollarla)

  Çağrı Merkezi-Şikayet, Talep, Öneri ve Bilgilendirme

  Ad Soyad
  Telefon Numarası
  TCKN
  Şikayet-Talep Konusu

  m. 5/2-a, e ve f.

  Çağrı merkezi aracılığıyla (kısmen otomatik yollarla)

  Çağrı Merkezi-Anket Çalışması

  Ad Soyad
  Telefon Numarası
  TCKN
  Şikayet-Talep Konusu

  m. 5/2-e ve f.

  Çağrı merkezi aracılığıyla (kısmen otomatik yollarla)

  Yazılı ve Görsel Faaliyetlerin Yürütülmesi (Medya)

  Ad Soyad
  Unvan
  Görüntü
  Ses

  m.5/1

  İlgili kişinin kendisinden, kamera aracılığıyla (Otomatik olmayan ve otomatik yollarla)

  Yazılı ve Görsel Basın Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Ödüllü Yarışmalar-Kitap

  Ad Soyad (Çocuk-genç)
  Telefon Numarası (Veli)
  Adres (Veli)

  m.5/2-e ve f.

  İlgili kişinin kendisinden (Otomatik olmayan yollarla)

  Yazılı ve Görsel Basın Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Ödüllü Yarışmalar-Sinema-Konser

  Ad Soyad (Genç)
  Telefon Numarası
  TCKN
  Adres

  m.5/2-e ve f.

  İlgili kişinin kendisinden (Otomatik olmayan yollarla)

  Meclis Toplantı İşlemleri

  Tutanak
  Ad Soyad
  Unvan
  İmza

  m.5/2-f

  İlgili kişinin kendisinden (Otomatik olmayan yollarla)

  Stratejik Plan Paydaş Anketi Çalışmaları

  Adı Soyadı
  Telefon Numarası
  Dernek Üyelik Bilgileri
  Fotoğraf

  m.5/2-ç ve f.

  İlgili kişinin kendisinden (Otomatik olmayan yollarla)

  İletişim Faaliyetlerinin yürütülmesi

  Adı Soyadı
  Telefon Numarası
  E-Posta

  m. 5/2-c, ç, e ve f.

  Kurum kaynaklarından, ilgili kişinin kendisinden (Otomatik olmayan yollarla)

  Çocuk Koruma Programının Uygulanması

  Ad Soyad
  Telefon Numarası Adres
  TCKN

  m.5/2-e

  İlgili kişinin kendisinden (Otomatik olmayan yollarla)

  Yeni Doğan Bebek Hediye Gönderimi

  Ad Soyad
  Adres
  TCKN
  Telefon Numarası

  m. 5/2-e ve f.

  Kurum kaynaklarından, ilgili kişinin kendisinden (Otomatik olmayan yollarla)

  Taziye hizmetlerinin yürütülmesi

  Vefat Edenin Adı Soyadı, TCKN, Yakınının Telefon Numarası

  m.5/2-e

  İlgili kişinin kendisinden

  Belediye Sınırları İçerisinde Fiziksel Mekan Güvenliğinin Sağlanması

  Görüntü Kaydı

  m.5/2-ç ve f.

  Kamera (Otomatik yollarla)

  Kurum Ziyaretçi Kayıtlarının oluşturulması

  Adı Soyadı
  Ziyaret Edeceği Kişi
  Ziyaret Tarihi ve Saati

  m.5/2- f.

  İlgili kişinin kendisinden (Otomatik olmayan yollarla)

  İç Ve Dış Denetim Süreçlerinin Yürütülmesi

  Denetime konu kişisel veriler

  m.5/2-ç ve f.

  Kurum kaynaklarından (Otomatik olmayan yollarla)

  Yetkili ekspertiz işlemlerinin yürütülmesi, bilgi verilmesi

  Ad Soyad Unvan
  İmza
  Yetki Belgesi
  Taahhütname

  m.5/2-e

  İlgili kişinin kendisi (Kısmen otomatik yollarla)

  Yetkili kurum ve kuruluşlar ile yazışmaların yürütülmesi

  Yazışmaya konu kişisel veriler

  m.5/2-ç, e, f.

  Kurum kaynaklarından, ilgili kişinin kendisinden (Otomatik olmayan yollarla)

  Dava, İcra, Arabuluculuk Süreçlerinin Yürütülmesi

  Dosyaya konu olabilecek kişisel veriler

  m.5/2-a, ç, e ve f.

  Kurum kaynaklarından (Otomatik olmayan yollarla)

  Diğer Talep ve Şikayetlerin Yanıtlandırılması

  Adı Soyadı
  TCKN
  Telefon Numarası
  E-Posta
  Başvuru Konusu

  m.5/2-c, ç ve e.

  İlgili kişinin kendisinden, telefon, e-posta, CİMER, sözlü ve web aracılığıyla (Otomatik olan veya otomatik olmayan yollarla)

   

  B. Kişisel Verilerin Aktarılması

  İşlenen kişisel veriler yukarıdaki amaçlarla ve KVKK’nın belirlediği koşullar çerçevesinde aktarılabilmektedir. Aktarıma ilişkin detaylı bilgi içeren tablo, aşağıda yer almaktadır:

  Veri Aktarma Amacı

  Aktarılan Alıcı Grupları

  Yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi

  Yetkili kamu kurum ve kuruluşları

  Kamu hizmetlerinin yerine getirilmesi ve sürekliliğin sağlanması

  Yetkili kamu kurum ve kuruluşları, çözüm ortakları, tedarikçiler, İştirak Şirketi

  İnternet altyapısını geliştirmek ve güncelliğini korumak

  Özel ve kamu tüzel kişilikleri

  Acil tıbbi müdahalelerin gerçekleştirilmesi amacıyla

  Sağlık kuruluşlarına

  Sözleşmelerin yerine getirilmesi

  Tedarikçiler

  Görüş alınması

  Yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına

  Ruhsat, yapı kontrol, plan, proje, emlak, istimlak, imar, şehircilik, fen işleri, mali hizmetler, destek hizmetleri süreçlerinin yerine getirilmesi

  Yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlara

  Denetim faaliyetlerinin yerine getirilmesi

  Özel ve kamu denetçileri

  İpotek ile ilgili bilgi alınması

  Tapu ve Kadastro Müdürlüğü

  Birlikte çalışma ve koordinasyon

  Yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile İştirak Şirketi

  Medya faaliyetlerinin yürütülmesi

  Herkese açık

   

  C. İlgili Kişinin Hakları

  Herkes, KVKK’nın 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahiptir;

  1.Kişisel verisinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

  2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

  3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

  4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

  5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

  6. KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

  7. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

  8. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

  Herkes bu haklarına ilişkin taleplerini Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e uygun bir şekilde Belediyemize iletebilir. Talepler en kısa sürede ve nihayetinde en geç otuz (30) gün içerisinde ücretsiz olarak değerlendirilip karara bağlanacaktır.

  Değerlendirme ve karar verme işleminin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi durumunda Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret esas alınacaktır.

  Dökümanlar
#NeGüzelsinÇekmeköy

Mobil Uygulamalarımız

Çekmeköy Belediyesi Android Uygulaması Çekmeköy Belediyesi IOS Uygulaması