Çekmeköy Belediyesi Seri Nokta
Tarık ASLANER/İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Tarık ASLANER/İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Tarık ASLANER

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Dökümanlar
 • Eğitim Müdürlük Görevleri

  a) Personel (Memur, İşçi, Sözleşmeli, Hizmet Alımı) Özlük İşlemleri
  b) Norm Kadro Çalışmaları
  c) Atama, Nakil ve Görevlendirme İşleri
  ç) İş Sağlığı ve Güvenliği
  d) İşyeri Hekimliği
  e) Belediye Personelinin Kurum İçi ve Kurum Dışı Eğitim Programlarının Yürütülmesi
  f) Kurumun Personel Hizmet Alım İhalesi İle İlgili İş ve İşlemler

  Dökümanlar
 • Organizasyon Şeması

  Organizasyon şeması yukarıdaki gibidir. Büyütmek için üzerine tıklayın.

  Dökümanlar
 • Eğitim Müdürlük Yönetmenliği

  BİRİNCİ BÖLÜM
  Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

  Amaç
  Madde 1- 
  (1) Bu yönetmeliğin amacı Çekmeköy Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün kuruluş, görev, yetki ve sorumlukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemek ve uygulamaktır.

  Kapsam
  Madde 2- 
  (1) Bu yönetmelik Çekmeköy Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün kuruluş amacı, faaliyet alanları, teşkilat yapısı ile yönetici ve diğer personelin görev, yetki ve sorumluluk alanını kapsamaktadır.

  Dayanak
  Madde 3- 
  (1) Bu yönetmelik, 22.05.2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine istinaden hazırlanmıştır.

  Tanımlar
  Madde 4- 
  (1) Bu yönetmelikte;

  a)Belediye : Çekmeköy Belediye Başkanlığını,
  b)Başkan : Çekmeköy Belediye Başkanını,
  c)Başkan Yardımcısı : Belediye Başkanı tarafından görevlendirilen Çekmeköy Belediye Başkan Yardımcısını,
  d)Meclis : Çekmeköy Belediye Meclisini,
  e)Müdürlük : İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünü,
  f)Müdür : İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürünü,
  g)Şef : İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Şefini,
  h)Personel : İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü çalışanını ifade eder.


  İKİNCİ BÖLÜM
  Kuruluş, Teşkilat ve Bağlılık

  Kuruluş
  Madde 5- 
  (1) İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü 5393 sayılı Belediye Kanununun 48. maddesi ve 22.05.2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik” hükümlerine dayanarak Belediye Meclisi’nin 11.04.2009 tarih ve 2009/16 sayılı gereğince kurulmuştur.

  Teşkilat
  Madde 6- 
  (1) (Değişik fıkra: 09.04.2015 tarih ve 2015/89 sayılı Meclis Kararı) İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün idari teşkilatı; müdür, şef ve büro personelinden oluşur.

  1. Özlük (Memur, İşçi, Sözleşmeli ve Hizmet Alımı Personeli) Bürosu
  2. Personel Eğitim ve Stajyer Bürosu
  3. İdari İşler Bürosu

  (2)İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, çalışmalarını değişen koşullarda daha etkin ve zamanında yapılmasını temin etmek için İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürünün teklifi ve Başkanlığın onayı ile yeni şeflikler/bürolar kurabilir veya kurulmuş şeflikleri/büroları birleştirebilir, şefliklerin/büroların bazı görevlerini diğer şefliklere/bürolara verebilir.

  Bağlılık
  Madde 7- 
  (1) İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, Belediye Başkanına veya görevlendireceği Başkan Yardımcısına bağlı olarak görev yapar.

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
  Nitelik, Görev, Yetki ve Sorumluluk

  Müdürlüğün Görevleri
  Madde 8- 
  (1) İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün görevleri aşağıdaki gibidir.

  1. Çekmeköy Belediyesi insan gücü politikası ve planlaması konusunda çalışmalar yapmak ve teklifte bulunmak,
  2. Müdürlük bütçesini stratejik plan doğrultusunda hazırlayarak, ilgili kanunlar çerçevesinde işlemleri yürütmek,
  3. Çekmeköy Belediyesi personelinin atama, nakil, terfi, disiplin, emeklilik vb. özlük işlemlerini yürütmek,
  4. Belediye teşkilatının personel eğitim planını hazırlamak, uygulamak, değerlendirmek ve diğer müdürlüklerle koordinasyonu sağlamak,
  5. Belediye personelinin iş yapma ve bireysel kapasitelerinin arttırılmasına yönelik hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim programlarını hazırlamak ve uygulamak,
  6. Toplu İş Sözleşmeleri ile, işçi ve kamu görevlileri sendikaları ile ilgili işlemleri yürütmek,
  7. (Mülga Fıkra: 11.07.2014 tarih ve 2014/55 sayılı Meclis Kararı)
  8. Belediye çalışanlarının performans ölçüm faaliyetlerini koordine etmek
  9. Müdürlüğün temel işlevleri dikkate alınarak[1],amirlerince kanun, tüzük, yönetmelik, genel emirler ve diğer mevzuatlara uygun olarak verilecek her türlü görevleri zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirmek,
  10. (Ek Bent: 09.04.2015 tarih ve 2015/89 sayılı Meclis Kararı)Belediyenin iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin görevleri yürütmek.

  Personelin Unvan ve Nitelikleri
  Madde 9- 
  (1) İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne atanacak personelin unvan ve nitelikleri aşağıdaki gibidir.

  1. (Değişik Fıkra: 11.07.2014 tarih ve 2014/55 sayılı Meclis Kararı) İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü : 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun atamaya ilişkin maddelerinde öngörülen ilkeler ve “Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda atanır.
  2. (Değişik Fıkra: 11.07.2014 tarih ve 2014/55 sayılı Meclis Kararı) Şef : 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun atamaya ilişkin maddelerinde öngörülen ilkeler ve “Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda atanır.
  3. Memurlar : KPSS ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun atamaya ilişkin maddelerinde öngörülen ilkeler doğrultusunda atanır.

  Müdürün Görev, Yetki ve Sorumlulukları
  Madde 10- 
  (1) İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürünün görev, yetki ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir.

  1. Müdürlüğü[2] temsil eder.
  2. Müdürlüğün yönetiminde tam yetkili ve sorumlu kişidir.
  3. Çalışmaları yasal olmak kaydıyla yazılı ve sözlü emirlerle yürütür.
  4. Müdürlüğün sevk, idare ve disiplininden sorumludur.
  5. Personeli arasında yazılı/sözlü görev dağılımı yapar.
  6. Müdürlüğün harcama yetkilisi ve Müdürlükte çalışan personelin birinci disiplin amiri olup, memur personelin başarı ve performans değerlendirmesini yapar.
  7. Müdürlüğün çalışma usul ve esaslarını belirleyip, programlayarak, çalışmaların bu programlar doğrultusunda yürütülmesini sağlar.
  8. Müdürlük bünyesinde görev yapan şefliklerin/büroların tüm iş ve işlemlerinin zamanında ve doğru olarak yerine getirilmesini, Belediyede çalışan personelin özlük işlemlerinin mevzuat çerçevesinde yürütülmesini sağlar.
  9. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ile diğer Müdürlükler arasında koordinasyonu sağlar.
  10. Üst makamlarca verilecek benzeri nitelikteki diğer görevleri yerine getirir.

  b) İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürünün Yetkileri:

  1. Müdürlüğün işlevlerine ilişkin görevlerin, Başkanlık Makamınca uygun görülen programlar gereğince yürütülmesi için karar verme, tedbirler alma ve uygulatma yetkisi.
  2. Müdürlüğün işlevlerinin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan yeni tedbirlerin ve yetkilerin alınması için Başkanlık Makamına önerilerde bulunma yetkisi.
  3. Müdürlük ile ilgili yazışmalarda 1.derece imza yetkisi.
  4. Disiplin Amiri olarak personeline, mevzuatta öngörülen disiplin cezalarını verme yetkisi.
  5. Müdürlüğüne bağlı kadro görevlerinin yerine getirilmesinde süreli ve ani denetlemeler yapma, rastlayacağı aksaklıkları giderme yetkisi.
  6. Müdürlük emrinde görev yapan personele, ilgili yönerge çerçevesinde performans notu, ödül ve takdirname, yer değiştirme gibi personel işlemleri için bağlı bulunduğu Başkan Yardımcısı ile Başkanlık Makamına önerilerde bulunmak yetkisi.
  7. Sorumlu olduğu tüm görevlilerin yıllık izin kullanış zamanlarını tespit etme yetkisi.
  8. (Değişik Bent: 09.04.2015 tarih ve 2015/89 sayılı Meclis Kararı) Geçici süre görevde bulunamayacağı dönemlerde, müdürlüğe vekâlet edecek kişiyi belirleyerek, makamın onayına sunma yetkisi.
  9. Birimdeki tüm görevlilerin işlevleri itibariyle görev dağılımını yapma yetkisi.
  10. Müdürlüğünün faaliyet alanına giren konularda ilgili kişi, birim ve kuruluşlarla haberleşme yetkisi.

  c) İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürünün Sorumlulukları:

  (Değişik: 09.04.2015 tarih ve 2015/89 sayılı Meclis Kararı) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve diğer mevzuatın kendisine yüklediği görevleri zamanında, etkin ve hukuka uygun olarak yerine getirilmesinden sorumludur.

  Müdürlüğe Bağlı Şeflik, Bürolar ve Görevleri
  Madde 11- 
  (1) (Değişik madde: 09.04.2015 tarih ve 2015/89 sayılı Meclis Kararı) Şef, Müdürlük bünyesinde yapılan görev dağılımı çerçevesinde anayasa, kanunlar, tüzükler, yönetmelikler, Başkanlık talimat ve genelgeleri çerçevesinde, üst amirlerinin emirleri doğrultusunda işlerin mevzuata uygun, gecikmesiz ve eksiksiz olarak yürütülmesinde Müdürlük Makamına karşı tam yetkili ve sorumlu kişidir.

  İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne bağlı bürolar aşağıda gösterilmiştir.

  1. Özlük (Memur, İşçi, Sözleşmeli ve Hizmet Alımı Personeli) Bürosu
  2. Personel Eğitim ve Stajyer Bürosu
  3. İdari İşler Bürosu
  1. Özlük Bürosunun Görevleri

  Memur Personelle İlgili Görevler

  1. Belediyemize ilk defa memur olarak atanacaklarla ilgili kanun, yönetmelik ve genelgeler doğrultusunda gerekli işlemleri yapmak,
  2. Müdürlüklerin önerisi üzerine adaylıkla en az bir yılını tamamlayan başarılı memur adaylarının asaletlerinin tasdikini, başarısız olan adayların da ilişkilerinin kesilmesi işlemlerini yapmak,
  3. Memurların kurum içi ve kurumlar arası görevlendirme, nakil, emeklilik ve istifa ile ilgili işlemlerini yapmak,
  4. Göreve son verme ve görevden uzaklaştırma işlemlerini yapmak,
  5. Memur personelin derece terfi ve kademe ilerlemelerini yapmak ve bu işlemlerin kayıtlarını tutmak,
  6. İntibak işlemlerini yapmak,
  7. Kadro değişiklik, iptal ve ihdas işlemlerine ilişkin kadro tekliflerini hazırlamak,
  8. Mal bildirimi işlemlerini yapmak,
  9. Teşekkür, takdirname, ödül ve disiplin cezalarına ilişkin işlemleri yapmak,
  10. Yıllık, mazeret, hastalık, ücretsiz izin vb.. izinlere ilişkin işlemleri yapmak,
  11. İzne ayrılan müdürlerin ve Başkan Yardımcılarının izinli olduğu süre içinde görevini yürütecek personelin vekaleten görevlendirme işlemlerinin yapılması,
  12. İzinlerini yurtdışında geçirmek isteyen memur personellerin Valilik Makamından yurtdışı izin onaylarının alınması,
  13. Kamu görevlileri sendikaları ile ilgili işlemleri yürütmek,
  14. Mahkemelerde açılan personel davalarına ilişkin çalışmaları ve gerekli kanuni işlemleri yapmak,
  15. Yukarıda belirtilmeyen yürürlükteki mevzuatlar gereği Başkanlık Makamınca verilen diğer görevleri yapmak.

  İşçi Personelle İlgili Görevler

  1. Belediyemize ilk defa işçi olarak alınacakların (özürlü, eski hükümlü ve terör mağduru) ilgili kanun, tüzük, yönetmelik ve genelgeler doğrultusunda işçi alımlarında aranacak şartları tespit ederek, Türkiye İş Kurumu’ndan işçi talebinde bulunmak, her türlü sınav işlemlerini yürütmek ve talep şartlarını taşıyanların başvurularını kabul etmek,
  2. İşçi ve sözleşmeli personelin görevlendirme, emeklilik, hizmet akdi feshi, mahkeme yazışmaları, kadro değişiklikleri gibi özlük işlerinin yapılması
  3. İşçilerin iş akdinden kaynaklanan ve mahkemeye intikal eden konulara ilişkin gerekli kanuni işlemleri yapmak.
  4. Yıllık, hastalık, ücretsiz izin vb.. izinlere ilişkin işlemleri yapmak
  5. Toplu İş Sözleşmesi taslağının ve tutanaklarının hazırlanması.
  6. İşçi Disiplin Kurulunun oluşturulması, disiplin işlemleri ile ilgili işlemlerin yürütülmesi,
  7. Geçici İşçi Vize Alınması için Belediye Meclisine Onay Hazırlanması,
  8. İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili işlemleri yürütmek

  Sözleşmeli Personelle İlgili Görevler

  1. 5393 sayılı Belediye Kanunun 49. maddesi gereği kadro karşılığı çalıştırılan sözleşmeli personelin ücretinin belirlenmesi için Belediye Meclisine sunulmak üzere Onay hazırlanması
  2. Sözleşmeli personel olarak istihdam edilecek personel ile ilgili sözleşme işlemlerini yapmak.
  3. Mal bildirimi işlemlerini yapmak,
  4. İzinlerini yurtdışında geçirmek isteyen sözleşmeli personellerin Valilik Makamından yurtdışı izin onaylarının alınması,
  5. Kanunlar ve üst makamlarca verilen benzer nitelikteki diğer görevleri de yapmak.
  6. Yıllık, mazeret, ücretsiz izin ile hastalık raporlarına ilişkin işlemleri yapmak.

  Hizmet Alımı Personeli ile İlgili Görevler

  1. (Değişik Bent: 10.09.2015 tarih ve 2015/195 sayılı Meclis Kararı) İhale kapsamında tüm müdürlüklerce çalıştırılan personellerin özlük dosyalarının birer örneklerinin temini ve muhafazası
  2. Yıllık izin, mazeret izni, ücretsiz izin ve hastalık raporlarına ilişkin işlemleri hizmet satın alınan firma ile birlikte takip etmek.
  3. Yürürlükteki mevzuat doğrultusunda tazminatlara ilişkin işlemler ile diğer özlük işlemlerini takip etmek.
  4. (Ek Bent: 10.09.2015 tarih ve 2015/195 sayılı Meclis Kararı) Kurumun personel hizmet alım ihalesi ile ilgili tüm iş ve işlemleri yürütmek
  1. Eğitim Bürosunun Görevleri
  1. Belediye personelinin görevleri ile ilgili olarak pratik ve teorik bilgilerinin arttırılması, göreve ilişkin beceriler kazandırılması, davranışlarının geliştirilmesi, hizmet içinde yetiştirilmesi ve üst görevlere hazırlanması ile hizmette verimlilik, etkinlik ve toplam kalitenin sağlanması amacıyla, Belediye tarafından hizmet içi eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi,
  2. Her düzeydeki Belediye personelinin eğitimi amacıyla, hizmet içi eğitim programlarının düzenlenmesi ve bu programların, Belediye personelinin eğitim ihtiyaç ve türüne göre, Belediyede veya yurt içindeki ya da yurt dışındaki kuruluşlarda uygulanmasına da olanak sağlanması.
  3. Kurum ve kuruluşlardan gelen seminer yazılarına istinaden eğitime gönderilecek personelin belirlenmesi,
  4. Tüm birimlerin eğitim taleplerinin belirlenerek bu talepler doğrultusunda yıllık eğitim planının hazırlanması ve Başkanın onayına sunulması.
  5. Yapılan eğitimlere katılanlara ve eğitimcilere anket düzenlenmesi, anket sonuçlarının değerlendirilmesi,
  6. Kurum içi ve Kurum dışı eğitimlerde verilecek sertifikaların kişilerin özlük dosyalarında muhafazasının sağlanması.
  7. İşe yeni alınan personele, çalıştığı müdürlük ve kurumla ilgili bilgilendirilmesi amacıyla oryantasyon eğitimi verilmesi.
  8. 3308 sayılı Çıraklık ve Mesleki Eğitim Kanunu kapsamında Belediyemizde staj yapacak olan meslek lisesi öğrencilerine staj yerlerinin belirlenmesi, staj dosyasının hazırlanması ve maaş birimine gönderilmesi
  9. Zorunlu ücretsiz stajını yapacak olan yüksekokul öğrencilerine Belediyemizde, branşlarına uygun Müdürlüklerde görevlendirilmelerini sağlamak.
  10. Eğitim faaliyetlerinin düzenlenmesi, yürütümü çıkartılacak bir yönetmelikle belirlenir.

  (d) (Mülga Fıkra: 11.07.2014 tarih ve 2014/55 sayılı Meclis Kararı)

  1. İdari İşler Bürosunun Görevleri
  • Müdürlüğü’nde evrakların oluşturulması, tasnif edilmesi vd. işlemlerin Arşiv Hizmetleri Yönetmeliği çerçevesinde yapılmasını sağlamak,
  • Müdürlüğü’nde dokuman ve belgelerin Çekmeköy Belediyesi Standart Dosya ve Saklama Planı tasnif edilmesini ve saklanmasını sağlamak,
  • Birimlerde işlemi biten evrakın uygunluk kontrolü yapılarak, birim arşivine düzenli olarak teslim almak,
  • Müdürlüğü’nde Arşiv Hizmetleri Yönetmeliğinin 4. Maddesi gereği koruma yükümlülüklerinin yerine getirilmesini sağlamak,
  • Birim arşivlerinde bekleme süresini tamamlayan evrakın düzenli bir şekilde Kurum Arşivi'ne teslim etmek.
  1. Birim Gerçekleştirme Görevlisi :
  • Harcama talimatı üzerine; işin yaptırılması, mal veya hizmetin alınması, teslim almaya ilişkin işlemlerin yapılması, belgelendirilmesi ve ödeme için gerekli belgelerin hazırlanması görevlerini yürütmek.
  • Ödeme Emri Belgesi düzenlemek.
  • Ödeme emri belgesi ve eki belgeler üzerinde ön malî kontrol yapmak. Bu kontrol sonucunda, Ödeme Emri Belgesi üzerine “Kontrol edilmiş ve uygun görülmüştür” şerhi düşerek imzalamak.
  1. Birim İhale Sorumlusu : Müdürlük tarafından yapılan mal veya hizmet alım ihale işlemlerini yürütmek ve tahakkuklarını hazırlamak,
  2. Birim KYS Sorumlusu :
  • Müdürlüğün iş analizi çalışmalarını yaparak, iş tanımı ve iş gereklerini oluşturmak ve güncellemek.
  • Hizmet süreçlerinin analizi ve iyileştirilmesi çalışmalarını yürütmek,
  • Hizmet kalite standartlarını belirlemek, hizmetlerin belirlenen standartlara uygun yürütülmesini izlemek, düzeltici-önleyici tedbirler önermek ve kalite belgelerinin gerektirdiği diğer faaliyetleri yürütmek,
  1. Birim Mutemedi : Müdürlük adına ve hesabına para ve parayla ifade edilebilen değerleri geçici olarak almak, vermek ve göndermek
  2. PDKS Sorumlusu :
  • Personel Devam Kontrol Sistemi ile Belediye Personelinin giriş-çıkış kontrollerinin yapılması.
  • Kurumda görev yapan personelin kimlik kartlarının hazırlanması.
  1. Stratejik Yönetim Süreci Sorumlusu :
  • Birim faaliyet raporunun hazırlanmasını sağlamak
  • Birim bütçesi hazırlanması çalışmalarını yürütmek
  • Müdürlükteki iç kontrol çalışmalarını yürütmek

  Müdürlük Personelinin Görev Yetki ve Sorumlulukları
  Madde 12- 
  (1) Müdürlük emrinde görevli personeller, kendilerine verilen görevleri kanunlar, tüzükler, yönetmelikler, Başkanlık genelge ve bildirileri ile ilgili mevzuat çerçevesinde ve üst amirin emirleri doğrultusunda gecikmesiz ve eksiksiz olarak yapmakla yükümlüdürler.

  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
  Hizmet ve Görevlerin İcrası, İşbirliği ve Koordinasyon

  Görevin Planlanması
  Madde 13- 
  (1) Müdürlükteki iş ve işlemler Müdür tarafından düzenlenen plan dâhilinde yürütülür.

  Görevin Yürütülmesi
  Madde 14- 
  (Değişik madde: 09.04.2015 tarih ve 2015/89 sayılı Meclis Kararı (1) Müdürlükte görevli tüm personel, kendilerine verilen görevleri anayasa, kanunlar, tüzükler ve yönetmelikler ile Başkanlık talimat ve genelgeleri doğrultusunda gereken özen ve süratle yapmak zorundadır.

  İş Birliği ve Koordinasyon
  Madde 15- 
  (1) İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü faaliyet ve çalışmalarını birim içi, birimler arası ve diğer kuruluşlarla işbirliği ve koordinasyon halinde yürütmektedir.

  1) Belediye birimleri arasında ve birim içi işbirliği ve koordinasyon

  1. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ile diğer birimler arasında ve birim içi koordinasyon Müdür tarafından sağlanır.
  2. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne gelen tüm yazılar Müdüre iletilir. Müdür gelen evrakları konularına göre ilgili bürolara havale eder.
  3. Havale edilen evraklar kayda alınmak üzere evrak kayıt personeline gönderilir. Kayıt personeli evrakları kayda aldıktan sonra ilgili bürolara teslim eder,
  4. Bürolarda görevli personel evrakları niteliğine göre inceler ve sonuca ulaştırır.

  2) Diğer kuruluşlarla koordinasyon: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünde Kamu Kurum ve Kuruluşları ile özel ve tüzel kişilerle yapacağı tüm yazışmalar, Başkanlık Makamının 05.06.2009 tarih ve 65 sayılı “İmza Yetkileri Yönergesi” gereğince sorumlu personel, Şef ve Müdürün parafı ile Belediye Başkanı ve/veya ilgili Başkan Yardımcısı imzası ile yürütülür.

  BEŞİNCİ BÖLÜM
  Denetim, Özlük Dosyaları ve Disiplin

  Müdürlük İçi Denetim
  Madde 16- 
  (1)

  1. Personel en yakın amirinden başlayarak denetime tabi tutulur.
  2. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü; Müdürlüğün tüm personelini her zaman gerek gördüğünde denetlemek ve ilgilileri yönlendirmek yetkisine sahiptir.

  Personel Özlük Dosyaları
  Madde 17- 
  (1) Personelin başarı, yeterlik ve ehliyetlerinin tespitinde, kademe ilerlemelerinde, derece yükselmelerinde, emekliye ayrılmalarında veya hizmetle ilişiklerinin kesilmesinde, hizmet gerekleri yanında özlük dosyaları göz önünde bulundurulur.

  Bu nedenle;

  1. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünce Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası esas alınarak personel bilgi sistemine kaydolur. Kurumda çalışan tüm personel için birer özlük dosyası düzenlenir.
  2. Personelin özlük dosyasına mesleki ve eğitim bilgileri, kimlik bilgileri, naklen atama evrakları, varsa inceleme, soruşturma, denetim raporları, disiplin cezaları ile ödül ve başarı belgesi verilmesine ilişkin bilgi ve belgeler, göreve başladıktan sonra almış oldukları izin ve raporlar konulur.
  3. Personelin mal bildirimleri; performans değerlendirme formları özlük dosyalarının dışında her bir personel için ayrı dosyalar halinde Müdürlük arşivinde tutulmaktadır.

  Disiplin Cezaları
  Madde 18- 
  (1) İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Kurumda [3] çalışan tüm personelle ilgili disiplin işlemlerini 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile [4] 4857 Sayılı İş Kanunu ve Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine ve yürürlükteki ilgili diğer mevzuata uygun olarak yürütür.

  ALTINCI BÖLÜM
  Çeşitli ve Son Hükümler

  Yönetmelikte Yer Almayan Hususlar
  Madde 19- 
  (1) (Değişik fıkra: 09.04.2015 tarih ve 2015/89 sayılı Meclis Kararı) İş bu yönetmelikte yer almayan hususlarda yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

  (2) (Ek fıkra: 09.04.2015 tarih ve 2015/89 sayılı Meclis Kararı İş bu yönetmelik hükümleri ile üst hukuk düzenlemeleri çeliştiği takdirde üst hukuk düzenlemeleri uygulanır

  Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelik
  Madde 20- 
  (1) 08.09.2009 tarih ve 2009/64 sayılı Belediye Meclis kararı ile kabul edilen İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Görev Çalışma Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

  Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelik
  Madde 21- 
  ((1) Bu yönetmelik Belediye Meclisi tarafından onaylanmasını takiben 3011 sayılı kanun doğrultusunda ilan edildiği tarihte yürürlüğe girer.

  Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelik
  Madde 22- 
  (1) Bu yönetmelik hükümlerini Çekmeköy Belediye Başkanı yürütür.

  Yönetmeliğin Onaylandığı Meclis Kararı’nın

  Tarihi

  Sayısı

  04.09.2013

  2013/112

  Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Onaylandığı Meclis Kararı’nın

  Tarihi

  Sayısı

  11.07.2014

  2014/55

  Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Onaylandığı Meclis Kararı’nın

  Tarihi

  Sayısı

  09.04.2015

  2015/89

  Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Onaylandığı Meclis Kararı’nın

  Tarihi

  Sayısı

  10.09.2015

  2015/195

  [1] 09.04.2015 tarih ve 2015/89 sayılı Meclis Kararı ile bu fıkranın birinci cümlesine “Müdürlüğün temel işlevleri dikkate alınarak”  ibaresi eklenmiştir.

  [2] 09.04.2015 tarih ve 2015/89 sayılı Meclis Kararı ile bu bölümde yer alan “ Başkanlık huzurunda” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.

  [3] 09.04.2015 tarih ve 2015/89 sayılı Meclis Kararı ile  “Kurumda” kelimesi madde metnine eklenmiştir.

  [4] 09.04.2015 tarih ve 2015/89 sayılı Meclis Kararı ile  “4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun” cümlesi madde metninden çıkartılmıştır.

  Dökümanlar
 • Eğitim Müdürlük Hizmetleri

  İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETLERİ

  1) Müdürlüğün Genel İşleyişle İlgili Hizmetleri Şunlardır:

  1. İlgili kişi Kurum ve Kuruluşlarla gerekli yazışmaları yapmak, Personel özlük hizmetleri ve Müdürlük ayniyat hizmetlerini yürütmek.
  2. Çekmeköy Belediyesi personelinin atama, nakil, sicil, terfi, emeklilik ve benzeri özlük hizmetlerini yürütmek.
  3. Çekmeköy Belediyesi teşkilatının hizmet içi eğitim planını hazırlamak, uygulamak ve değerlendirerek yürütmek.
  4. İşe ve ihtiyaca uygun personelin özelliklerini belirlemek, gelen adayların içinden seçim yapmak, işe başlatılma hizmetlerini yürütmek.
  5. Personelin özlük ve diğer sosyal hakları ile ilgili görev değişikliği ödül ve disiplin işleri ile ilgili hizmetleri yürütmek,
  6. Bütün personelin sicil raporlarını hazırlamak, işlemlerini yürütmek ve muhafaza etmek,
  7. Personelin izin, istifa, emeklilik hizmetlerini yürütmek,
  8. Amirlerince Kanun, Tüzük, Yönetmelik, Genel emirler ve diğer mevzuatlara uygun olarak verilecek her türlü görevleri zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirmelerini sağlamak ve takibini yapmak.
  9. Mevzuat gereğince personelin mal beyanında bulunmasını sağlamak.

  2) Atama ve Yer Değiştirme ile İlgili Hizmetleri Şunlardır:

  1. Kurum personelinin kurumlar arası yer değiştirme ve nakil işleri ile başka kurumlardan naklen gelecek personelin iş ve işlemlerini yürütmek.
  2. Memur personelin aylık terfi işlerini yürütmek.
  3. Kadro değişiklik, iptal ve ihdas kadro cetveli işlerini yürütmek.
  4. Yazışmalar yapma ve rapor hazırlama işlemlerini yürütmek.

  3)Eğitim ve Toplam Kalite ile İlgili Hizmetleri Şunlardır:

  1. Personelin görevi ile ilgili konularda, adaptasyonun sağlanması amacıyla oryantasyon eğitiminin verilmesi ile ilgili işlemleri yürütmek.
  2. Personele görev alanı ile ilgili yasal mevzuat eğitiminin verilmesi ile ilgili işleri yürütmek.
  3. Personelin görevi ile ilgili haklarının ve sorumluluklarının eğitimin verilmesi ile ilgili işleri yürütmek.
  4. Personele görev alanı ile ilgili uygulamalı ve teorik eğitimin verilmesi ile ilgili işleri yürütmek.
  5. Personeli üst kademeye hazırlayıcı hizmet içi eğitimin verilmesi ile ilgili işleri yürütmek.

  4)Sicil, Disiplin ve Emeklilik ile İlgili Hizmetleri Şunlardır:

  1. Memur ve işçilerin adli idari soruşturma neticelerini sicil defterine işleme işlemlerini yürütmek.
  2. Memurların kıdem ve terfilerini sicil defterine işlenmesi ile ilgili işleri yürütmek.
  3. Disiplin kurulunca alınan disiplin cezalarının sicil defterine işlenmesi ile ilgili işleri yürütmek.
  4. Emekli memur hizmetleri ile ilgili işleri yürütmek

  5) İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Hizmetler Şunlardır:

  1. İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulunu yürütmek.
  2. Yıllık İş Sağlığı ve Güvenliği çalışma planını yürütmek.
  3. Yıllık İş Sağlığı ve Güvenliği eğitim planını yürütmek.
  4. Kurumda risk analizleri yapmak ve risklerinin giderilmesi için işverenin onayına sunmak.
  5. Alt işverenleri İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında denetlemek.
  6. Çalışma ortamı denetimini yürütmek.
  7. Çalışanların sağlık gözetimi, iş kazası ve meslek hastalıklarına ilişkin bilgilerin kayıt altına alınmasını yürütmek.
  8. OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği yönetim sistemi standardı kapsamında çalışmaları yürütmek
  Dökümanlar
 • Eğitim Müdürlük Faaliyetleri

  İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİ

  1. İş Sağlığı ve Güvenliği Faaliyetler

  6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereğince 2016 Yılında Kurumumuzda  iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması, mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için Risk Analizi, Acil Durum Planı ve Eğitim hizmetlerinin Ortak Sağlık Güvenlik Birimi (OSGB)’den yürütülmesi için İş Sağlığı ve Güvenliği (Risk Analizi-Acil Durum Planı-Eğitim) hizmeti satın alınmıştır.

  Bu kapsamda Belediyemiz ile Hizmet-İş Sendikası arasında imzalanan Toplu İş Sözleşmesi gereği daha önce oluşturulan “İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu” revize edilmiş olup, söz konusu kurulda görevli üyelere konuyla ilgili eğitimler verilmiştir.

  Belediyemizde  İşletme Hizmeti Alımı İhalesi kapsamında görev yapan personellere İş Sağlığı ve Güvenliği, Yangın Eğitimi ve İlk Yardım  eğitimleri verilmiştir.

  6331 sayılı kanun gereği Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın İSG Katip uygulaması üzerinden iş güvenliği uzmanı ile işyeri hekimi atanmıştır. 

  Müdürlükler bazında İş Sağlığı ve Güvenliği birim sorumluları belirlenerek, görev tanımları tebliğ edilmiş, konuyla ilgili eğitimler verilerek, uygulama toplantıları düzenlenmiştir.

  İşletme Hizmeti ihalesi kapsamında çalışan personeller  arasında yapılan seçimle,  çalışan temsilcileri seçilmiştir.

  Acil Durum Planı hazırlanarak,  acil  durum ekipleri belirlenmiş, yangınla mücadele ve ilk yardım eğitimleri verilmiştir.

  Belediyemize ait binalarda  36 kere saha denetimi yapılmış olup,  tespit edilen eksiklikler,

  ilgili müdürlüklere üst yazı ile bildirilmiştir.

  2016 yılı Ekim ayına kadar toplam 12 adet binada risk değerlendirmesi yapılarak,  risk değerlendirmeleri  %57 oranında tamamlanmıştır.

  İlgili yasa gereği Belediyemiz Merkez Binasında 14 Nisan 2016  tarihinde haberli alarm tahliye tatbikatı, 24 Kasım 2016 tarihinde ise habersiz alarm tahliye tatbikatı yapılmıştır.

   

  Devlet memurlarının  Temmuz 2016 tarihinde kapsama dahil edilmesiyle, İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekimi ataması  yapılmış, 2016-2017  yılı Çalışma ve Eğitim Planları hazırlanmış, iş sağlığı ve güvenliği kapsamında sağlık taramaları yapılmıştır.

   

                         Belediyemizde İş Sağlığı ve Güvenliği  Yönetim Sistemi OHSAS-18001 altyapısı hazır olup;  belgelendirme faaliyetlerine başlanmıştır.

   

  1. Hizmet İçi Eğitim Faaliyetleri

      Belediyemiz personellerinin eğitimlerine yönelik çalışmalara esas teşkil etmesi amacıyla müdürlüklerden gelen talepler üzerine Kurum personeline verilecek olan eğitim konuları belirlenerek “2016 Yılı Hizmet İçi Eğitim Programı” kapsamında eğitimler yapılmıştır.  Bu kapsamda;


  1-Yönetici personeller tarafından verilecek eğitimler
  2-Hizmet İçi Eğitim ihalesi kapsamında verilecek eğitimler

  olarak 2 bölümde yapılması planlanmıştır.
   

  1-Yönetici Personeller Tarafından Verilen Eğitimler

  • Eğitim Adedi                         : 11
  • Eğitim Saati                           : 30
  • Katılım Sayısı                        : 305

  2-Hizmet İçi Eğitim İhalesi Kapsamında Verilen Eğitimler

  • Eğitim Adedi                         : 12
  • Eğitim Saati                           : 69
  • Katılım Sayısı                        : 542

  TOPLAM EĞİTİM SÜRESİ                     : 99 Saat        

  KATILAN PERSONEL SAYISI              : 847 Kişi

  Ayrıca diğer kurumların yapmış oldukları 15 adet eğitim semineri ve sempozyuma müdürlüklerden gelen talepler doğrultusunda toplamda 73 personelin görevlendirilmesi yapılarak katılımı sağlanmıştır.

  26 Eylül – 2 Ekim 2016 tarihleri arasında düzenlenen Bilgi Güvenliği, Siber Güvenlik, Akıllı Bina Sistemleri (İSAF) fuarına 2 personel, 16 Kasım 2016 tarihindeki 35. Uluslararası TÜYAP Kitap Fuarına 24 personel,  8. Uluslararası Süs Bitkileri ve Peyzaj Fuarına 4 personelimizin katılımı sağlanmıştır.

  Gerek kurum içi gerekse kurum dışı eğimlerde personellerimize kişi başı 9:30 dk süreyle eğitim verilmiştir.

   

  1. Staj İşlemleriyle İlgili Faaliyetler

              3308 Sayılı Kanun gereğince Kurumumuzda staj yapmak isteyen öğrencilerle ilgili başvurular Müdürlüğümüzce değerlendirmeye alınmış olup, konu hakkındaki sayısal veriler aşağıya çıkartılmıştır.

  Tablo 20: Staj İşlemleri

  STAJ İŞLEMLERİ

  2014 YILI

  2013 YILI

  2016 YILI

  Adet

  Adet

  Adet

  Staj Müracaat Sayısı

  155

  152

  214

  Kabul Edilen (Lise)

  68

  62

  66

  Kabul Edilen (Üniversite)

  87

  90

  148

  Kabul Edilmeyen

  -

  -

  -

  İptal Edilen

  -

  -

  1

   

  2016 yılında staj müracaat sayısında önceki yıla oranla artış olduğu görülmekte olup, stajyer olarak alınan lise öğrencilere beyaz üniforma uygulamasına 2016 yılında da devam edilmiştir.

  1. Hizmet Alımı Yoluyla Çalıştırılan Personellere İlişkin Faaliyetler

  Müdürlüğümüzce ihalesi yapılan ve 01.01.2016 ile 31.12.2018 tarihleri arasındaki dönemi kapsayan “İşletme Hizmeti Alım İşi” kapsamında birimlerin ihtiyaçları doğrultusunda personel görevlendirmesi, istihdam edilen personelin tüm özlük işlemleri ile  ihaleye ilişkin hak ediş işlemleri birimimizce yürütülmektedir. 

  Ayrıca diğer birimlerin yapmış olduğu personel hizmet alımı ve iş hizmet alımı kapsamında görev yapan personellerin yıllık izin işlemleri yine Müdürlüğümüzce takip edilmektedir.

  1. Müdürlüğün Diğer Faaliyetleri

  1- Belediyemiz emrinde görev yapan memur personellerin aylık olarak Toplu Terfi işlemleri ile intibak işlemleri yapılmaktadır.

  2- Belediyemiz memur personellerin “Dolu-Boş Kadro” durumları ile tüm personele ilişkin “Kamu İstihdamı” cetveli 3 aylık periyotlar halinde Kaymakamlık Makamına gönderilmektedir.

  3- Memur personellerin yıllık izin ve hastalık raporlarına ilişkin “Puantaj Cetvelleri” hazırlanarak aylık olarak Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmektedir.

  4- 2003/46 sayılı Başbakanlık  Genelgesinin   1’inci maddesi gereği özelleştirme ve yeniden yapılandırma sebebiyle Devlet Personel Başkanlığı’na ataması teklif edilen personel olup olmadığına dair rapor  her ayın ilk haftası Çekmeköy Kaymakamlığına gönderilmektedir.

  5- 4904 sayılı Kanunun 21’inci maddesi gereğince, İŞ-KUR tarafından yerel düzeyde istihdam ve işgücü hareketlerini güncel ve güvenilir bir şekilde izlenmesini sağlamak amacıyla kamu ve özel kesim işyerlerinden iş ve işgücü konularında bilgi istenildiğinden; Belediyemize ait Aylık İşgücü Çizelgeleri İş-Kur’un internet sitesi üzerinden doldurularak bilgi verilmektedir.

  6- Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nca olası afetlerde ülke çapında hasar tespit çalışmalarına katılacak Teknik Personel Envanteri için Belediyemizde görev yapan inşaat mühendisi, mimar ve inşaat teknikerlerine ait bilgileri içeren  Hasar Tespit Teknik Personel Envanteri”  her yılın Ocak ve Haziran ayında  İstanbul Valiliği  Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne gönderilmektedir.

  7- Memur, sözleşmeli ve işçi personelin ilgili birim amiri tarafından performansının ölçülmesi amacıyla “Yetkinlik Bazlı Performans Değerlendirme Formu” hazırlanarak müdürlüklere gönderilmektedir.

  8- Müdürlüğümüzce kullanılan “Personel Devam Kontrolü” sistemi ile  SAYSİS Otomasyon Programı arasında entegrasyonla tüm personelin giriş çıkış saatlerinin Başkan Yardımcıları ve Birim Müdürlerince tek sistem üzerinden takip edilmesi sağlanmaktadır.

   

  Dökümanlar